പങ്കാളികള്‍

2012, നവംബർ 3, ശനിയാഴ്‌ച

കാണാത്ത സ്വര്‍ഗ്ഗം

ഈ ഭൂമി, ഇവിടൊരു നരകമുണ്ട്
ഒരു സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം
നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്വര്‍ഗ്ഗം
അല്ലെങ്കിലതിലേക്കുള്ള വഴി
ഒരിക്കലും വാടാത്ത പൂക്കളുണ്ടൊ
സുഗന്ധം പരത്തുന്ന തെന്നലും
വെള്ളാമ്പലുകള്‍ വിരിയുന്ന
സ്വര്‍ണ്ണ മീനുകള്‍  തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന
ഇളം നീല ജലാശയവുമുണ്ടോ
മരണമില്ലാത്ത ജീവനുകള്‍
കാണുമവിടെയെന്നാരോ പറഞ്ഞു
ജീവിതമില്ലാത്ത, ഉണ്ടെന്ന് കള്ളം
പറയുന്ന കപടതയുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗമോ
നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്വര്‍ഗ്ഗം

1 അഭിപ്രായം: