പങ്കാളികള്‍

2012, ജൂലൈ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

സങ്കടപ്പെടുവാന്‍

ചുമ്മാ സങ്കടം വരുന്ന്
ഒന്നിനുമൊരു കാരണമില്ലെങ്കിലും
ഒന്നിലുമൊരു കാര്യമില്ലെന്നറിയുമ്പോളും
അറിയാതെ പോയ എന്തിനോ വേണ്ടി
ഒരു സങ്കടം പിന്നെയും വരുന്ന്

ഒന്നു കരഞ്ഞാല്‍ തീരുമായിരിക്കും
പക്ഷേ കരഞ്ഞ് തീര്‍ക്കാനാവില്ല
കണ്ടവരെന്തിനെന്നാരാഞ്ഞാല്‍
എന്തിനെന്നുത്തരം പറയുമെന്നോര്‍ത്ത്
പിന്നെയും സങ്കടം വരുന്ന്

സങ്കടം വരാനൊരു കാരണം വേണമോയെ
ന്നോര്‍ത്തിരിക്കുമ്പോളോര്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍
ഇനി സങ്കടപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല
യെന്നതോ എന്റെ സങ്കടം, അറിയില്ല
പക്ഷേ പിന്നെയും ചുമ്മാ സങ്കടം വരുന്ന്

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: